Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności  Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną  lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2. Sprzedawca  obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe  informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu  oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w  zakładce „Reklamacja towaru”. 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 

a) pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dankan.wyszkolenie@gmail.com

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

 a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową  Sprzedaży lub oświadczenia o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy  Sprzedaży; oraz 

 c) danych kontaktowych składającego  reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie  zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z  pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

5. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania  się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał  reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania  się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień  Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do  Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie  Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu  lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby  niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o  udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w  miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

7. Klient proszony jest o  uprzednie skonsultowanie sposobu dostawy reklamowanego produktu ze  Sprzedawcą, a w szczególności skonsultowanie kosztów tejże dostawy. 

8.  Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 nie ma wpływu na  bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o  którym mowa w pkt. 5 oraz nie narusza prawa Klienta żądania od  Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania  Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o  którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

ZWROTY PRODUKTÓW

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma  14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do  odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez  Sprzedającego.

Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem  środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za  niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Adres do zwrotu:

DAN KAN wyszkolenie strzeleckie Daniel Kania, ul. J. Piłsudskiego 74 /320, 50-020 Wrocław 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •